• Výzva zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia kuchyne základnej školy J. Zemana, Školská 6, Nová Baňa“

    •  

     Výzva

     zákazka s nízkou hodnotou

     podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie:

     „Rekonštrukcia kuchyne základnej školy J. Zemana, Školská 6, Nová Baňa“

     _________________________________________________________________________________________

     1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov: ZŠ J. Zemana Nová Baňa S í d l o Obec (mesto): Mesto Nová Baňa

     PSČ: 968 01

     Ulica: Školská 6

     Zastúpené: Mgr. Mária Považanová, riaditeľka školy

     IČO: 37831879

     DIČ: 2021124655

     Bank. spojenie: VÚB a.s., Nová Baňa

     Číslo účtu: 1788652753/0200

      

     Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

     Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Tomáš Minka

     Telefón: 0917590700

     Fax: 045 6782801

     E-mail: minka@novabana.sk

     2. Typ zmluvy: zmluva na poskytnutie služby t.j. zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

     3. Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ J. Zemana, Školská 6, Nová Baňa

     4. Opis predmetu zákazky: vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kuchyne v rozsahu:

      

     A. Domeranie priestoru a vypracovanie podrobnej dokumentácie súčasného stavu

     B. Časť architektúra/ stavebné konštrukcie

     C. Časť statika

     D. Časť vzduchotechnika

     E. Časť elektroinštalácie

     F. Časť zdravotechnika

     G. Časť plynoinštalácia

     H. Časť kuchynská technológia a vybavenie

     I. Položkový rozpočet s výkazom výmer

      

     Súhrnná technická správa

     Sprievodná správa

     PD bude vypracovaná v 8 vyhotoveniach, výkaz výmer a položkovitý rozpočet 1- krát písomne a 1 -krát na CD nosiči.

     CPV kód: 71221000-3

     Predpokladaná cena zákazky : 3750,- EUR bez DPH

     5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky na: celý predmet obstarávania

     6. Variantné riešenie: neumožňuje sa

     7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 1 mesiaca od podpísania zmluvy

     8. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:

     a/ dňa 20.4.2012 do 12.00 hod. stredoeurópskeho času

     b/ doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,

     c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Eurách

     d/ cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od

     úspešného uchádzača.

     9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ZŠ na rok 2012. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30 dní odo dňa doručenia.

     10. Kritériá na hodnotenie ponúk:

     - najnižšia cena s DPH

     Uchádzač predloží ponuku na hore uvedený rozsah PD

     Ak je uchádzač platiteľom DPH , navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH .Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

     Víťazom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhol najnižšiu cenu za poskytnutie služby predmetu zákazky ako celku vrátane DPH.

     11. Súčasťou ponuky je doloženie nasledovných dokladov:

     - dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky resp. dokladom § 128 ods.1 zákona o VO nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky ( originál alebo overená fotokópia – výpis z obchodného resp. živnostenského registra). V prípade, že uchádzač predloží doklad podľa § 128 ods. 1 musí zároveň predložiť aj výpis z obchodného alebo živnostenského registra.

     - zoznam úspešne splnených alebo prebiehajúcich zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených v predchádzajúcich dvoch rokoch ( 2010,2011). Za zmluvy rovnakého alebo podobného predmetu zákazky sa budú považovať – vypracované projektové dokumentácie rekonštrukcií kuchýň a jedální. Zoznam bude obsahovať názov organizácie, názov akcie, hodnotu zákazky a kontaktné údaje ( meno, telefón, email. atď) za účelom overenia si poskytnutých informácií. Zoznam bude potvrdený štatutárnym orgánom uchádzača.

     - ďalej verejný obstarávateľ požaduje preukázanie aspoň dvoch už stavebne zrealizovaných akcií podľa PD vypracovanej uchádzačom a to predložením potvrdeného referenčného listu objednávateľom.

     12. Projektovú dokumentáciu jestvujúcej kuchyne verejný obstarávateľ neposkytuje, preto sa doporučuje uchádzačom vykonať obhliadku priestorov kuchyne a jedálne ZŠ J. Zemana. Termín a hodinu je možné telefonicky dohodnúť s Katarínou Mičovou 0915837715

     13. Predkladanie cenových ponúk:

     Ponuku predložte v zalepenej obálke označením: „ Neotvárať – súťaž “ a názvom „ Rekonštrukcia kuchyne základnej školy J. Zemana, Školská 6, Nová Baňa“

     Dátum: 30.3.2012

     Mgr. Mária Považanová,

     riaditeľka školy

     Vyvesené, dňa 30.3.2012

     Zvesené, dňa

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20