Navigácia

  PROFIL VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA.                             SÚHRNNÉ  SPRÁVY.       

              
 
Verejný obstarávateľ:                                            Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
IČO:                                                                       37 831 879
Poštová adresa:                                                      Školská 44/6
PSČ:                                                                       968 01
Obec:                                                                      Nová Baňa
Štát:                                                                        Slovenská republika
Kontaktná osoba:                                                   Mgr. Mária Jankoveová
Telefón:                                                                  045 6856 017
E-mail:                                                                   riaditelkazsjzemana@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.zsjzemananb.edupage.org
 
 
VO môže zverejniť:
§ 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie, § 92 ods. 5 - oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

VO musí zverejniť:

zákazku, kde je predpokladaná hodnota nad 1000 € min. 3 pracovné dni pred, § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky,

§ 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile,

§ 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy,

§ 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy, zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.,

§ 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesiipo zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
    Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
  • 045 68 57 317 (zástupkyne riaditeľky školy, ekonómka, pokladníčka)
    045 68 56 017 (riaditeľka školy)
    045 68 56 985 (vedúca školskej jedálne)

Fotogaléria