Prihláška na štúdium na našej škole

Vyplniť a vytlačiť prihlášku k zápisu je možné si doma. Elektronickú prihlášku nájdete  pod textom. 

 K zápisu je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku a  rodný list dieťaťa.

 

Prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky

Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta príslušného kalendárneho roka šiesty rok života,  do prvej triedy základnej školy.

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa Zákona o výchove a vzdelávaní.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole počas zápisu, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, pričom miesto a čas zápisu určuje obec všeobecne záväzným nariadením.

https://www.novabana.sk/files/filelist/295/nbdoku_2016_25804-1.pdf

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko a kontakt zákonných zástupcov

 

Formy osobitného plnenia školskej dochádzky – vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky – v škole mimo územia SR – sa viaže na to, v akom štáte majú žiaci trvalý pobyt, vzťahujú sa tak na nich a zákonných zástupcov práva i povinnosti s tým súvisiace. V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole na Slovensku, pokiaľ tu má trvalý pobyt.  O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) školského zákona  rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

 

V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie:

- meno, priezvisko a bydlisko žiaka

- rodné číslo žiaka

- adresu bydliska v zahraničí

- názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa

 

Osobitý spôsob  vzdelávania.pdf           

Zákonný zástupca žiaka do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).

(Doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu, ktorý sa predkladá riaditeľovi kmeňovej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu – sa nevyžaduje v oficiálnom preklade do slovenského jazyka.)

Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice.

Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) Zákona o výchove a vzdelávaní,  môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka  uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

Žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. e) Zákona o výchove a vzdelávaní, vykonajú skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.

Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Komisionálne skúšky vykoná žiak z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, geografia, dejepis – učivo venované Slovenskej republike, národným dejinám a pod.). Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.

 

Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

 Školská zrelosť

 

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Znamená takú zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá predstavuje odolnosť voči záťaži, schopnosť sústrediť sa a emocionálnu stabilitu

http://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/skolska-zrelost-pripravenost-dietata-na-skolu

 

Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

 

Predčasné zaškolenie dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je však  povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20