• Školský rok 2019/2020

    •  

     Rozklad bioodpadu -3.časť ( pozorovanie po 15 dňoch)

     Veronika Štoselová Vám ponúka možnosť vidieť ako vyzerajú jej vybrané druhy odpadu po 15 dňoch.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozklad bioodpadu -2.časť ( pozorovanie po 8 dňoch)

     Veronika Štoselová Vám ponúka možnosť vidieť ako vyzerajú jej vybrané druhy odpadu po 8 dňoch.

      

      

      

      

     Ako vymeniť zlé veci za dobré...

     Viky Drapáková Vám ponúka návod ako vymeniť  jednorazové prírode škodlivé veci dennej potreby za  opakovateľne použiteľné prírode prospešné veci.

     1.obr.- mikroténové vrecúško nahraď  voskovým obrúskom na desiatu

     2.obr.- plastovú fľašu nahraď sklenou

     3.obr. – jednorazové rúško nahraď textilným

      

     Ďakujeme Vám,  že chránite naše životné prostredie!

      

      

     "Ak včely zmiznú zo zemského povrchu, ľudstvu zostanú štyri roky života"       Albert Einstein

     20. máj

     je Svetovým dňom včiel

              Včely majú nezastupiteľné miesto na našej planéte. Opeľujú rozkvitnuté kvety, vďaka čomu vzniká z kvetu plod, zbierajú nektár, z ktorého je možné vyrobiť med a koniec koncov zabraňujú vzniku hladomoru. Včely patria k najvýznamnejším opeľovačom na svete.  Až 90 % druhov kvitnúcich rastlín závisí od opeľovačov a 75% druhov plodín. Bez nich by mnohé rastliny už neexistovali, pretože by sa nemohli množiť.

     Kvôli betónovým plotom miesto živých, zeleným trávnikom miesto prirodzených, či chemickým postrekom, však včiel výrazne ubúda. Aj v závere zimy sú ohrozené nedostatkom potravy.

     Môžeme im pomôcť . A to výsadbou rastlín a kríkov, ktoré kvitnú na jar i v lete. Tým, že vo svojich záhradách vysadíme včelárske rastliny a vyrobíme si domčeky pre hmyz. Nielenže sa pri tom zabavíme, vytvoríme prospešnú vec, môžeme sa učiť o živote hmyzu jeho každodenným pozorovaním. Zistíme, že pracovitosť včiel nie je len fráza.

     Zamerajme sa na rastliny s otvorenými veľkými kvetmi, ktoré priťahujú mnoho včiel, pretože majú ľahký prístup k nektáru a peľu. Včely priťahujú farebné a voňavé kvety.

     Zameňme zelené trávniky za prirodzené s púpavami, sedmokráskami či ďatelinou. Pestujme ovocné stromy. Vysaďme si v záhonoch kvety, ktoré kvitnú od skorej jari. Kosatce, tulipány, narcisy, krokusy… Postupne prejdime na kvety, ktoré kvitnú počas leta. Ibišteky, drieň, nechtík lekársky, monarda, rozchodníky, levanduľa, náprstník, petúnie, echinacea, cínie...

     Počas jesene včelám zabezpečia obživu astry či chryzantémy. Zároveň nám včely samotárky a iný prospešný hmyz udržia v záhrade aj domčeky pre hmyz.

     Nikdy nie je neskoro na jeho vyrobenie.

     Využite spoločný čas a pomôžte aj takouto formou prírode.

      Jeden taký sme si vytvorili aj my.

     Kristínka Martincová s rodičmi

     Členovia Zelenej školy sú stále aktívni

      

      

      

      

     Počas prerušenia vyučovania z dôvodu COVID-19 vyrobila Veronika Štoselová s maminou , takúto krásnu pomôcku o dobe rozkladu jednotlivých druhov odpadu. Veríme, že tento krásny výrobok bude zdobiť interiér našej školy po návrate naspäť.

      

      

      

      

      

      

     Veronika  doplnila informácie aj o reálne pozorovanie niekoľkých druhov odpadu . Založila si pokus rozkladu odpadu a o jeho priebehu nás bude pravidelne každý týždeň informovať. Pozorovať sa rozhodla- ohryzok jablka, papierovú vreckovku a novinový papier v troch rôznych prostrediach-v byte, vo voľnej prírode a zakopané v pôde.

      

     Dnes : 19.5.2020 začína

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Vyrobila: Veronika Štoselová

      

      

     „Nededíme Zem po svojich predkoch, ale si ju požičiavame od svojich detí.“

     Antoine de Saint-Exupéry

      

      

            Skládkovanie verzus spaľovanie odpadov

      

           Keďže naša škola má v tomto certifikačnom období v rámci projektu Zelená škola zvolenú tému ODPAD, ponúkam Vám v tomto článku možnosť prečítať si pár zaujímavých informácií ohľadne nakladania s komunálnym odpadom u nás, na Slovensku. Možno Vás to, po ich prečítaní donúti zamyslieť sa nad tým, aké dôležité je v dnešnej dobe  odpad minimalizovať alebo ho vôbec nevytvárať. 

      

     Skládkovanie:

      

     Najčastejším spôsobom nakladania s odpadom v SR je skládkovanie. Tvorí až 55 %. Jedná sa však o   najnevhodnejší spôsob. Pri skládkovaní odpadov dochádza k zmiešavaniu veľkého množstva najrozličnejších látok a materiálov, ktoré medzi sebou vytvárajú zložité reakcie, čím sa spúšťa nekontrolovateľný chemicko - fyzikálny proces.

      Pri rozklade odpadu na skládkach vzniká z dôvodu nedostatku kyslíka tzv. skleníkový plyn, ktorého hlavnou zložkou sú metán a oxid uhličitý. Tie sú vedcami považované za plyny, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Pri ich vyššej koncentrácii alebo nedodržaní technických predpisov môže dôjsť na skládkach aj k výbuchom alebo požiarom, pri ktorých vznikajú toxické látky (napr. dioxíny).

     U ľudí žijúcich v blízkosti skládok (v okruhu do 3 km) bol zdokumentovaný odbornými štúdiami zvýšený výskyt rakoviny a vrodených porúch u detí. Tieto problémy sa dávajú do súvisu so skládkovým plynom.

     Dažďová voda pretekajúca cez odpady uložené na skládke sa "obohacuje" o škodlivé látky, ktoré sú v nich obsiahnuté alebo vznikajú pri ich rozklade. Môže preniknúť a znečistiť okolitú pôdu, podzemné a povrchové vody. Toto riziko hrozí aj napriek vytváraniu technických izolačných bariér v skládke z dôvodu ich obmedzenej životnosti a možnosti poškodenia.

     Skládky zaberajú a dlhodobo devastujú územie, na ktorom sa nachádzajú, a spolu s ním i blízke okolie.Vytláčajú z týchto stanovíšť aj pôvodné rastlinné a živočíšne druhy.

      

     Na Slovensku je skládkovanie odpadov podstatne lacnejšie ako spaľovanie. A to treba zmeniť.

          

      

      

     Spaľovanie odpadu                 

     Spaľovne sú moderné, overené a bezpečné zariadenia, ktorých prevádzka je prísne kontrolovaná a podlieha prísnym predpisom a kontrolám. Emisie zo spaľovní odpadov sú všeobecne veľmi nízke a sú nižšie ako emisie u iných energetických zdrojov spaľujúcich uhlie alebo biomasu.

     Spaľovaním zmenšíme objem odpadu na približne desatinu pôvodného objemu a hmotnosť na asi tretinu pôvodnej hmotnosti odpadu.

     Účelom spaľovne komunálneho odpadu je spálenie tuhého komunálneho odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu – výrobou elektrickej energie a tepla. Časť vyrobenej elektriny je použitá pre vlastnú spotrebu spaľovne a zvyšok je vyvedený do verejnej rozvodnej siete.

     Kvalita vyčistenia spalín, meranie parametrov spalín a dodržiavanie emisných limitov jednotlivých znečisťujúcich látok sa v každej spaľovacej linke kontinuálne sleduje automatickým monitorovacím systémom.

     Z vyhorených zvyškov odpadu – škvary, sa vyseparuje šrot z neželezných kovov a sklenené črepy. Škvara sa následne dopraví na uskladnenie na riadenej skládke ostatného odpadu. Vyseparované materiály sa predávajú ako druhotná surovina na spracovanie. Slúži napríklad v stavebníctve alebo ako zdroj vzácnych látok.

     Slovensko má dnes spaľovňu komunálnych odpadov  v Bratislave a v  Košiciach. Okrem toho sa komunálny odpad spaľuje aj v cementárni. Ale tam sa dováža odpad zo zahraničia, nakoľko ani naše spaľovne nie sú naplno využité, práve pre lacnejšiu verziu skládkovania.

     Spaľovanie odpadu je strednodobé riešenie pre boj proti skládkovaniu. Dôvodom sú aj nerecyklovateľné zložky v triedenom odpade. S rastúcim množstvom vytriedeného odpadu z plastov rastie aj množstvo plastov, ktoré sa recyklovať nedajú.

     K lepšiemu pochopenie fungovania a opodstatnenia spaľovní je postoj spoločnosti v susednom Rakúsku, ktoré má v hlavnom meste tri spaľovne odpadu. https://www.quark.sk/kraska-co-spaluje/

      

      

     Prevencia

      

     Na Slovensku máme piatu najhoršiu mieru recyklácie spomedzi 36 krajín OECD.                                           

      

     Najvhodnejším spôsobom sú preventívne opatrenia pre zníženie množstva komunálneho odpadu na jednotlivca, ktoré dnes predstavujú na Slovensku 422 kg/osobu, a  to formou separovania a opätovnej recyklácie, zálohového  systému plastových fliaš, podporou centier opätovného použitia, osvety a vzdelávania, využívanie domáceho  a komunitného  kompostovania, čo by malo vyústiť k poklesu  tvorby celkového množstva komunálnych odpadov na Slovensku. Mali by sme sa preto riadiť heslom:

                                     „Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikol !“

      

      

       Kristínka Martincová s maminkou                                                 

                                                                                                   členky Tímu Zelenej školy

      

      

     „ Mladí reportéri“ na našej škole

                My, žiaci 8.B triedy ZŠ Jána Zemana v Novej Bani - Michaela Štoselová, Patrícia Tužinská, Veronika Kyseľová a Samuel Šadlák, sme sa  rozhodli zapojiť do súťaže „ Mladí reportéri“. Je to súťaž pre mladých ľudí, ktorých zaujíma dianie okolo nich a chcú poukázať na nejaký problém v ich okolí. My sme si vybrali problematiku Zberného dvora v Novej Bani,  lebo sme sa dopočuli, že nefunguje tak ako by mal a našou reportážou a podnetmi, by sme to chceli zmeniť. Problematiku zberných dvorov sme sa snažili zdieľať za pomoci sociálnych sietí aj s inými spoločnosťami. Poskytli sme fotografie našej „hory plastov“ a zberného dvora veľkým instagramovým stránkam, ktoré sa zaoberajú problematikou odpadu a triedenia . Problém , konkrétne nášho zberného dvora, vznikol tým, že sa o zberný dvor v našom meste dlho nikto poriadne nestaral a dvor nemal vhodné technické vybavenie na spracovanie odpadu. Vďaka sociálnym sieťam sa nám podarilo náš problém zdieľať s desiatkami tisíc ľudí a postupne rozbehnúť aktivity nápomocné k náprave tejto problematiky.

           Ako to všetko začalo?

          Nápad zapojiť sa do súťaže nám vnukol náš tr.p.uč. Dojčán na podnet p.uč. Sučanovej, ktorá sa o súťaži dopočula na regionálnom seminári Zelenej školy. Zaujalo nás to, a rozhodli sme sa , že do toho ideme. Téma bola viacmenej jasná, lebo hneď ako sme dostali do školy triediace koše ,všetci sme triedili ako diví ale do koša s plastami sa nedalo vytriediť nič okrem fliaš a igelitu. Začali sme teda pátrať, kde je chyba. Karta padla na zberný dvor, a tak sme sa do toho pustili.

     Najskôr sme si dohodli stretnutie s primátorom mesta a vyžiadali si povolenie na realizáciu zhotovenia záberov Zberného dvora mesta Nová Baňa, ktoré sme potrebovali k  projektu. Keď sme mali dohodnuté povolenie a termín na nahrávanie záberov, tak sme sa vybrali do Zberného dvora, kde nás odviezol pán učiteľ Dojčán. Po zhotovení záberov ,sme išli spraviť rozhovor s primátorom nášho mesta a potom aj s riaditeľom Technických služieb mesta Nová Baňa. Z rozhovoru riaditeľa technických služieb sme sa dozvedeli ,že zberný dvor nemá všetky potrebné stroje na spracovávanie odpadu a preto sa tam odpad hromadí. Prezradil nám, že sa mu podarilo vybaviť nový lis, ktorý dokáže spracovávať väčšie množstvo odpadu a usilovne pracuje aj na ďalších zmenách. Pán primátor nám porozprával o histórii zberného dvora a povedal nám štatistické údaje ohľadom triedenia v Novej Bani.

          Čo je naším cieľom?

         Cieľom našej reportáže je, aby bolo triedenie odpadu v našom meste efektívne a vedelo by sa vytriediť a spracovať čo najviac komodít. Veríme, že aj Vy všetci, občania nášho mesta, sa správate zodpovedne k životnému prostrediu v ktorom žijete, a vytvárate svojim spôsobom života čo najmenej odpadu , alebo ho aspoň správne triedite.

                                                                                Vaši „Mladí reportéri“

      

      

      

      

      

     Aktualne_nastenky_Zelenej_skoly_(1).pdf

      

      

     Zberný dvor Nová Baňa

      

                        Keďže sa nám nepodarilo uskutočniť exkurziu na zberný dvor v našom meste v takom rozsahu ako sme plánovali, vymysleli sme inú alternatívu. Skupinka žiakov z 8.B triedy využila situáciu pri návšteve primátora mesta a oslovila ho so zámerom urobiť na Zbernom dvore v Novej Bani reportáž s cieľom zlepšiť jeho fungovanie.  O ich zisteniach Vás budeme priebežne informovať.

      

      

     ZERO WASTE

     (nulový odpad)

      

           Pani Slezáková nám bola koncom januára  prednášať o téme ZERO WASTE. Rozprávala nám o prebytočnom odpade, ktorý každý deň vyhodíme do koša a pritom nemyslíme na to, že také igelitové vrecko sa dá ešte použiť. Ovocie v obchode si nemusíme brať do igelitového vrecka ale do sieťkovej  alebo do plátenej tašky. Týmto spôsobom aspoň trochu zabránime vyhadzovaniu prebytočného odpadu a znečisťovaniu prírody. Na Slovensku sú už aj  tzv. bezobalové predajne ,kde si donesiete vlastné nádoby do ktorých si nakupujete potraviny alebo drogériu... Dozvedeli sme sa tam tiež aj, že na Slovensku sa za 1 rok vyprodukuje cca 14 miliónov ton odpadu. Z tohto je zhruba 2,2 miliónov ton komunálneho odpadu. Z tohto obrovského množstva my Slováci triedime a recyklujeme iba 29%. Počet vyhodeného odpadu sa rapídne zvyšuje. Biologický odpad by sme mali vyhadzovať do tzv. kompostérov, pretože práve tohto odpadu máme v komunálnom odpade najviac. Nezabúdajme teda na to, že  to čo sme doteraz robili prírode, sa nám raz určite vráti. Začnime si vážiť našu prírodu a budeme sa mať lepšie.

     https://www.youtube.com/watch?v=lAiuXC-rHUY

     Lujza Bagalová  

     Eliška Polcová

      

      

     Stretnutie Zelenej školy

     Naše posledné stretnutie bolo minulý týždeň. Bavili sme sa o tom, kam dať koše na Bioodpad, ako ich označiť, kam dať nástenky, aby ich bolo vidieť... Pani učiteľka to vymyslela zaujímavým spôsobom, a to tak, že sme fungovali ako kaviareň„ WORD CAFE“.

     Mali sme spojené lavice, na každom stole bolo menu (pravidlá),  veľký papier na písanie,   a samozrejme, ako v každej dobrej  kaviarni, aj malé  občerstvenie. Keď sme sa všetci usadili, tak sme na každý stôl dostali  inú tému, ktorú sme mali riešiť. Keď sme ju vyriešili, posunuli sme sa k ďalšiemu stolu, kým sme neprešli všetky. Bolo to veľmi zaujímavé a nápadov bolo neúrekom. Dostali sme         za úlohu vyhodnotiť ich. Už teraz sa tešíme na to, ako ich budeme realizovať.

     Ema Vavrincová

      

     Naše role v tíme Zelenej školy:   Fotoalbum

      

     Zero waste =  nulový odpad

     Kedže nám nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty a snažíme sa stále viesť našich žiakov aj zamestnancov školy k redukcii odpadu, rozhodli sme sa v rámci projektu Zelená škola usporiadať na našej škole zaujímavú prednášku dotýkajúcu sa práve tejto témy. Už na budúci týždeň , dňa 29.januára 2020 nám príde pani Petra Slezáková porozprávať o tom ako sa dá v každej domácnosti množstvo odpadu znížiť a akým spôsobom ísť“ na to.“ 

      

        »»  Prečo Zero Waste ?

                        Koordinátorka Zelenej školy

                                            Eva Sučanová

      

      

      

      

     Čo si myslím o triediacich košoch ?

             

        Mojim pohľadom triediace koše majú veľký význam. Mám ale pocit, že je o nich málo informácii. Budem hovoriť za všetkých keď poviem, že by     sme uvítali väčšiu osvetu.

      Niekedy máme totiž problém kam daný odpad správne zrecyklovať. Často sa nám stáva ,že odpad nesprávne recyklujeme.

      Navrhujem, preto aby na koše, alebo v ich blízkosti boli umiestnene podrobnejšie tabuľky, aby sa nám efektívnejšie triedil odpad.

      

                                                   Viktória Drapáková

      

     OZNAM

     Exkurzia na zberný dvor  v Novej Bani

     Chceli by sme Vám oznámiť , že 3. aktivitu – Exkurziu na zberný dvor v Novej Bani, nie je možné zrealizovať z dôvodu reorganizácie zberného dvora. O náhradnom riešení tejto aktivity Vás budeme včas informovať.

      

      

     Fotoalbum >

      
      
      
      
      
      
      
      
     Projekt „Zelená škola“
      
             Začíname nový šk. rok s projektom Zelená škola. Čaká nás rok plný realizácie aktivít  nášho environmentálneho akčného plánu a na konci školského roka hodnotiaca návšteva , ktorá rozhodne, či si zaslúžime  certifikát a vlajku Zelenej školy alebo nie.
     Aby ste vedeli na čo sa môžete tešiť a čo nás tento šk. rok  čaká ,uverejním schválený Environmentálny akčný plán školy.
     Stále Vám ale pripomínam slová , ktoré tu už odzneli :
     „Ak Vám záleží na budúcnosti našej planéty a životnom prostredí nášho mesta a školy a máte tvorivé  EKO - nápady ako ho zlepšiť, príďte medzi nás a podeľte sa s nami o ne. O ďalšom termíne stretnutia tímu Zelenej školy Vás budeme včas informovať.“

                                                                                     koordinátorka projektu Eva Sučanová
      
      
      
      
      
     Info zo stretnutia Zelenej školy
      

     Dňa 8. 10. 2019 sme mali prvé stretnutie členov kolégia Zelenej školy. Zišli sme sa takmer všetci a prišlo aj pár nových nadšencov. Spoločne sme rozobrali všetky aktivity, ktoré nás počas roka čakajú . Diskutovali sme o tom, kto z členov môže byť pri danej aktivite nápomocný a ako jednotlivé aktivity zrealizovať. Dostali sme od detí množstvo inšpirácií a veľmi nás teší, že začínajú „žiť“ témou odpad. Mnohí z nich majú plno nápadov, ako myšlienku odbremenenia našej planéty od odpadov šíriť do sveta. Niektorých to tak chytilo, že hneď druhý deň po stretnutí nás vyhľadali a doniesli hotové vlastné  letáčiky na triedenie odpadu. Sme veľmi radi, že máme medzi sebou aj akčných rodičov, ktorí nám s niektorými aktivitami pomôžu. Naše 1. stretnutie spestril aj rozhovor s p. Šedianskou, ktorá pracuje na Technických službách mesta Nová Baňa a je zároveň aj členkou kolégia. Porozprávala nám o tom, ako to na zbernom dvore funguje, čo všetko sa tam dá okrem zbieraného odpadu priniesť   a pridala aj pár zaujímavostí z praxe. No a keďže sme Zelený tím, nechýbalo na stretnutí ani malé sezónne občerstvenie vo forme bio jabĺčok z vlastnej záhradky. Myslím si, že všetci členovia odchádzali z nášho prvého  stretnutia plní energie a zapálení pre myšlienku šírenia degradácie odpadu vo svojom okolí.

      

      

     Vaša koordinátorka Eva S.  

      

      

     Deň jablka na 1.stupni

     Dňa 16.10.2019 sme mali na 1.stupni našej školy DEŇ JABLKA.

     Prvé dve vyučovacie hodiny mali v réžii triedne p. učiteľky. V rámci vyučovania si so žiakmi porozprávali o starých odrodách jabloní,  niektorí si urobili aj ochutnávku prinesených jabĺčok  a porovnávali chute kupovaných a doma vypestovaných jabĺčok. Po veľkej prestávke sa všetci žiaci 1.stupňa vybrali do neďalekého starého jabloňového sadu na Šibeničnom vrchu. Počasie nebolo až také ideálne ako by sme si predstavovali,  ale nám to vôbec nevadilo. Na mieste sme si ukázali staré stromy a deti mali možnosť poobzerať si ich zblízka. Škoda, že ovocie na nich už nebolo, nakoľko lúku využíva miestne družstvo na pasenie kráv a zrejme ich zvieratká pojedli. Ohryzky z jabĺčok, ktoré nám z ochutnávok ostali sme niektorí dali nášmu žiakovi domov pre kravičky, ostatní ich nechali na lúke pre divé zvieratká. Deň jablka sme zavŕšili 21.10.2019 reláciou v školskom rozhlase, ktorá žiakov informovala o  význame pestovania, podmienkach a  rozdieloch vo využívaní dnešných a starých odrôd.

      

      

     Koše na triedený odpad

     Prvou aktivitou v rámci Zelenej školy tento šk. rok bola výroba košov na separovaný zber v triedach. S touto aktivitou nám veľmi pomohli rodičia. Hneď na začiatku roka sme totiž dostali ponuku  od novobanskej firmy Knauf Insulation, v ktorej jeden z rodičov našich žiakov pracuje, že nám zakúpia do každej triedy koše na triedený odpad. V druhej polovici októbra koše prišli a  21. októbra boli v   každej triede obyčajné smetné koše vymenené za triediace. V každej triede si  žiaci medzi sebou zvolili dvoch dobrovoľníkov, ktorí budú triedenie kontrolovať . Žiaci boli o triedení odpadu  informovaní prostredníctvom školského rozhlasu. Veríme, že postupne sa všetci naučia odpad správne triediť  a do konca roka sa nám podarí  aj odpad zredukovať.

      Vaša koordinátorka Eva

      

     2.stretnutie Zelenej školy

     Druhé stretnutie nášho tímu sa uskutočnilo 19.novembra . Odovzdali sme žiakom informácie zo seminára  Zelenej školy a pozreli sme si spoločne príspevky z webu mladireporteri .sk. Po zhliadnutí  sme s deťmi rozprúdili debatu o tom , čo by sa dalo v rámci ekológie zmapovať v našom meste a ktoré chúlostivé miesta by bolo treba „vyliečiť“. Dohodli sme sa , že do budúceho stretnutia deti napíšu ich postrehy z diania na našej škole na tému „ODPAD“ .

       Fotoalbum >

      

     Už teraz sa tešíme, čím nás prekvapia.

     3.stretnutie Zelenej školy

     Posledný predvianočný týždeň sme si urobili tretie stretnutie členov Zelenej školy. Celé sa nieslo vo Vianočnom duchu. Vypočuli sme si postreh našej členky Viktorky Drapákovej, ktorá reagovala sa používanie triediacich košov na našej škole. Príspevok uverejníme na stránke školy. Niektorí členovia nášho tímu zas  sami povyrábali originálne letáčiky na triedenie  . Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie príspevky. Naše stretnutie sme ukončili  vianočne – oblátkami s medom, cesnakom a orechmi.

     Prajeme šťastné a veselé a v novom roku veľa nových nápadov!

      

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20