Navigácia

Projekty školy:

..................................

     

 • Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani – projekt z roku 2017, v ktorom žiadame o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadateľkou bola bývalá riaditeľka školy Mgr. Mária Považanová /. Predmetom projektu je obstaranie jazykovej učebne na výučbu slovenského jazyka, obstaranie prírodovedných učební – fyziky, chémie, biológie a obstaranie polytechnickej učebne. Najbližšia realizácia vybavenia uvedených učební by mala začať na jar v roku 2019.

 

          Nové projekty: školské roky 2017/2018, 2018/2019

 

 • Technika hrou od základných škôl – grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia na podporu pracovného vyučovania a technickej výchovy aj na primárnom stupni vzdelávania.

 

 • Zelená škola -  medzinárodný projekt, ktorého cieľom je, aby sa žiaci za pomoci učiteľov a rodičov naučili riešiť reálne environmentálne problémy našej školy. Keďže v súčasnej dobe sa nestačí o problematike životného prostredia len rozprávať,  našou úlohou  je  naučiť sa zmeniť svoje  konanie. Spoločne so žiakmi  budeme bádať, aký vplyv má prevádzka našej školy na životné prostredie, prípadne akú ekologickú stopu zanecháva v prírode.

 

 • Komunikácia – cesta k úspechu a porozumeniu – do pilotného projektu zavedenia komunikačnej výchovy do slovenských škôl všetkých stupňov, ktorého autorom je poslanec NR SR Karol Farkašovský, PhD., sme boli zaradení ako jedna z 9 škôl v rámci Slovenska. Realizačná forma projektu prebieha praktickým komunikačným tréningom ( = 3 stretnutia ) pre 10 pedagogických zamestnancov našej školy prostredníctvom mediálnych expertov a univerzitných pedagógov. Projekt trvá počas školského roka 2018/2019.

 

 • Novovytvorené pracovné miesta v ZŠ Jána Zemana- jedná sa o projekt v dĺžke trvania 3 rokov, začiatok realizácie v školskom roku 2018/2019. Projekt podporujúci inkluzívne vzdelávanie žiakov. Cez tento projekt máme možnosť zamestnať 4 asistentov učiteľa, školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

 

 • Národný projekt – prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny využívame 2. krát pomoc vo forme získanej asistentky učiteľa, ktorej prítomnosť je nevyhnutná u konkrétneho žiaka. Náklady na jej služby znáša ÚPSVaR.

 

 • e-Twinning - komunita pre školy v Európe. Učitelia zo všetkých zapojených krajín sa môžu zaregistrovať  a používať  online nástroje programu eTwinning,  pomocou ktorých sa môžu navzájom vyhľadávať, organizovať  virtuálne stretnutia, vymieňať si nápady a praktické príklady, spájať sa do skupín, spoločne sa učiť  prostredníctvom vzdelávacích aktivít a zapájať sa do online projektov. E- Twinning je možné využívať v každom predmete, aktuálne sa využíva v predmete  anglického jazyka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 68 57 317 (zástupkyne riaditeľky školy, ekonómka, pokladníčka)
  045 68 56 017 (riaditeľka školy)
  045 68 56 985 (vedúca školskej jedálne)

Fotogaléria