• .

    •  

      

      

     Riaditeľka Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

     po prerokovaní na pedagogickej rade

      

     v y d á v a

      

     Školský poriadok školy

      

     Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

      

      

      Školský poriadok školy upravuje najmä podrobnosti o:

     (1) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a odbornými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy a školských zariadení,

     (2) prevádzke a vnútornom režime školy a školského zariadenia,

     (3) podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

     (4) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola a školské zariadenia spravujú.

      

     Školský poriadok školy je prístupný na webovom sídle školy – www. zsjzemananb.edupage.org, v printovej podobe v zborovni školy a vo všetkých triedach a odborných učebniach ako aj na verejne prístupnom mieste školy.

     Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade zabezpečí prostredníctvom triednych učiteľov oboznámenie žiakov a rodičov – zákonných zástupcov - so Školským poriadkom školy preukázateľným spôsobom. Zákonní zástupcovia/rodičia žiakov budú so Školským poriadkom školy oboznámení na prvom triednom rodičovskom združení. Žiaci budú oboznámení so školským poriadkom v nasledujúci deň po slávnostnom otvorení školského roka.

      

     Školský poriadok školy bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 24. augusta 2017.

     Mgr. Slavomíra Bagalová

      

     Preambula

      

      

     Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a odbornými zamestnancami, ďalšími zamestnancami školy a školských zariadení a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, zamestnancov vo výchove a vzdelávaní a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Školský poriadok upravuje vnútorný režim školy, prevádzku a podmienky nakladania s majetkom školy a školských zariadení.

     Dieťa, ktoré sa po zápise, resp. prihlásení,  na plnenie povinnej školskej dochádzky stáva žiakom základnej školy a plní povinnú školskú dochádzku zo zákona, sa zaväzuje riadiť pokynmi tohto Školského poriadku školy a je povinný dodržiavať pravidlá správania sa v škole aj mimo školy.

     V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, výchovy a mimoškolskej činnosti.

     Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom a ostatným zamestnancom školy a školských zariadení .

     Školský poriadok vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ č.224/2011 Z.z o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2009 Z.z. o základnej škole, vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, metodického pokynu č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, organizačného poriadku školy a pracovného poriadku.

      

     Školský poriadok školy

      

     Milá žiačka, milý žiak!

     Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol/a oboznámený/á, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni a v ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti Školský poriadok školy.

     Vychádzame z Deklarácie práv dieťaťa a zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sa dotýkajú života v škole.

     Máš právo chodiť do školy.

     Máš právo dostať základné vzdelanie zadarmo.

     Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

     Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

     Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne.

     Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

     Najdôležitejšou podmienkou pritom je dodržanie slušnosti a úcty k iným.

     Na začiatku všetkého spoločenského snaženia žiakov, rodičov a učiteľov si musíš uvedomiť, že:

     • učíš sa pre seba, aby si sa v dospelosti vedel o seba postarať,
     • učiteľ je ten, ktorý Ti pri zvládnutí tejto úlohy bude nápomocný a bude Ťa viesť,
     • rodičia sú zodpovední za Tvoju výchovu, slušné správanie, dodržiavanie mravných a etických zásad.

      

     Školský poriadok školy je súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov a rodičov (zákonných zástupcov) žiakov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka.

      

     I.

     Práva dieťaťa

     ...pretože ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.

      

     1.            Právo na meno a štátnu príslušnosť.

     2.            Právo na zdravý duševný, duchovný  a telesný rozvoj.

     3.            Právo na rovnosť bez rozdielu  rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

     4.            Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

     5.            Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

     6.            Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

     7.            Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie.

     8.            Právo na prednostnú ochranu a pomoc.

     9.            Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním.

     10.          Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

      

     II.

     Práva žiaka

      

     1.       Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie:

     1. v bezpečnom, zdravom  a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     b.      zamerané na mnohostranné poskytovanie  vecných informácií,

     1. primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu,
     2. v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 (Školský zákon).

     2.       Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

     3.       Žiak má právo k danému učivu položiť  otázku a dostať na ňu odpoveď.

     4.       Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.

     5.       Žiak má právo na objektívne hodnotenie. Žiak má právo, aby v procese hodnotenia učiteľ uplatňoval primeranú náročnosť, pedagogický takt, humánne sa správal voči žiakovi, zohľadňoval vekové a individuálne osobitosti žiaka.

     6.       Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. Žiak má právo na bezplatné zapožičanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.

     7.       Žiak má právo dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

     8.       Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i spolužiakov, byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.

     9.       Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise.

     10.   Žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

     11.   Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.

     12.   Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných  predmetov, krúžkovej  a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami.

     13.   Žiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

     14.   Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím tých špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

     15.   Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom zákonom č. 245/2008 (Školský zákon).

     16.   Žiak má právo voliť a byť volený do triednej samosprávy, taktiež do žiackeho parlamentu.

     17.   Žiak má právo na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním, (získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia).

     18.   Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

     19.   Žiak má právo obrátiť sa na triedneho učiteľa/ku, vychovávateľku, a následne na riaditeľku školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo práv jeho spolužiakov.

     20.   Žiak má právo využiť možnosť nebyť skúšaný 1-krát za šk. polrok na ľubovoľnom vyučovacom predmete použitím „NESKÚŠANKY“. Toto právo si žiak môže uplatniť len na začiatku vyučovacej hodiny, pričom sa to nevzťahuje na vopred ohlásené písomné práce, resp. „veľké písomky“.

     III.

     Organizácia vyučovania

                                   A.   Dochádzka žiakov do školy

     Každé dieťa má právo aj povinnosť vzdelávať sa. Povinná školská dochádzka trvá 10 rokov.

      

     1.   Žiak je povinný chodiť do školy  včas, najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania.

      2.   Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je:

     - povinný oznámiť triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy v deň neprítomnosti príčinu jeho neprítomnosti,

      - ak sa  žiak  nezúčastní vyučovania  pre vopred známu príčinu, požiada o uvoľnenie z vyučovania nasledovne:

     a)      na 1 vyučovaciu hodinu - vyučujúceho príslušného predmetu a triedneho učiteľa/ku,

     b)      na viac vyučovacích hodín alebo max. na 2 dni - triedneho  učiteľa/ku,

     c)       na tri a viac dní je povinný predložiť písomnú žiadosť riaditeľke školy, ktorá musí byť podpísaná zákonným zástupcom žiaka a musí obsahovať dôvod.

           Uvoľnenie žiaka je uvedené v triednej knihe ako jeho neprítomnosť na vyučovaní.

     3.  Dôvody  ospravedlnenej neprítomnosti  žiaka:

     -        mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie a meškanie hromadných dopravných prostriedkov,

     -        choroba žiaka,

     -        mimoriadne udalosti v rodine žiaka,

     -        účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na organizovanej príprave,

     -        lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

     -        iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť na vyučovaní.

      

     Žiak predloží triednemu učiteľovi ospravedlnenie neprítomnosti v žiackej knižke najneskôr v deň nástupu do školy po neprítomnosti, resp.  na určenom tlačive (pozri internetovú stránku školy).

     Ak ochorie žiak alebo niektorá  z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú  infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca neodkladne triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. (Podlieha ohlasovacej povinnosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z. z 10. decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Zmena: 273/2010 Z.z. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z.).

     Zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi, resp. riaditeľke školy, každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.

     4.   Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že zákonný zástupca žiaka porušuje Zákon o štátnej správe a školskej samospráve č. 596/2003 § 5 odst. 10, bude  škola postupovať v zmysle zákona.

     Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v triednej knihe.  Bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušovaním Školského poriadku školy. Tri bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie znamenajú jednu neospravedlnenú hodinu.

     5.  Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, je prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu uloží príslušný pedagogický zamestnanec. Ak je predmet, v ktorom je  žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na jeho vyučovaní na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka nemusí zúčastňovať.

     6.  Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej  hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka v určenom čase ospravedlnená. Takéto prípady rieši triedny učiteľ podľa platných predpisov a oznámi to zákonnému zástupcovi.

     7.  Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, bude škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie alebo úradný dokument predloží žiak triednemu učiteľovi.

     8. Pri akomkoľvek podozrení pedagóga na možný výskyt vší oznámi túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka. Zákonný zástupca navštívi príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež za  účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečí odvšivavenie žiaka.      Vedenie školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov a opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu  šíreniu tohto ochorenia. Opätovný nástup žiaka do školy je možný iba po predložení potvrdenia    od lekára,  že žiak je spôsobilý pre opätovný návrat do kolektívu. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o dieťa       a navyše dochádza  k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti, § 10 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,   podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MZ SR č.  527/2007 Z. z., Vyhláška MZ SR  č. 585/2008 Z. z.

     9.  Žiaka môže  ospravedlniť jeho zákonný zástupca maximálne 2-krát za jeden štvrťrok školského

           roka bez lekárskeho potvrdenia. Ostatné vymeškané hodiny školského roka ospravedlňuje zákonný zástupca s lekárskym potvrdením o chorobe žiaka. Nevyčerpané ospravedlnenky za jeden štvrťrok sa neprenášajú do ďalšieho štvrťroka.

      

      

      

     B. Príchod žiakov do školy

      

     Aby sme uspeli v dnešnom svete, potrebujeme správnu kvalifikáciu, správne školy              a správnych priateľov na správnych miestach.

      

     1.       Žiaci na vyučovanie prichádzajú najneskôr o 07.25 hod. Ak žiak zo závažných dôvodov príde do budovy školy skôr, je povinný zdržiavať sa v ŠKD alebo v priestore na to určenom.

     2.       Na popoludňajšiu záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom činnosti, počkajú na príchod vyučujúceho, ktorý žiakov odvedie do príslušnej učebne. Neprítomnosť žiaka na krúžkovej činnosti ospravedlní zákonný zástupca žiaka.

     3.       Budova školy sa ráno uzatvára o 07.35 hod.

     4.       Do budovy školy vchádzajú  žiaci vchodom č.3 a č.4 (priestor šatní).

     5.       Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovená doba, sa nesmú pohybovať v priestoroch školy, ale sa zdržiavajú v priestoroch šatní.

     6.       Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a aj u svojho triedneho učiteľa/ky.

     7.       Žiak sa po vstupe  do školy prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má označenú.  Obuv si odkladá do skrinky určenej triednym učiteľom. Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú alebo inak označenú, necháva počas vyučovania, výchovnej činnosti  v šatni  (nenosí ju do triedy!) Prezuvky nesmú mať podrážku, ktorá zanecháva stopy na podlahe.

     8.       Šatne zamyká poverený žiak po zazvonení na 1. vyučovaciu hodinu. (Po skončení vyučovania šatňu otvorí). Počas vyučovania je zakázané chodiť do šatne. Vo výnimočných prípadoch (neskorší príchod, skorší odchod) šatňu otvorí  poverený žiak.

     9.       Vstup do areálu a budovy školy je na bicykli, skateboarde, haverboarde, kolobežke a kolieskových korčuliach  zakázaný.

     10.   V prípade, že má žiak zdravotné problémy už doma, neprichádza do školy, zostáva doma, resp. navštívi lekára.

     11.   V prípade, že žiak má nariadené domáce liečenie od lekára, nie je možné, aby bolo takéto domáce liečenie prerušené z dôvodu preskúšania, resp. písania písomnej práce.

     12.    Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach upravený a oblečený čisto, vhodne a bez výstrednosti. Za nevhodné a výstredné sa považuje vyzývavé a neprimerané odhaľovanie častí tela (príliš krátke tričká a blúzky s hlbokými výstrihmi, príliš krátke sukne), piercing, viditeľné tetovanie, neprirodzená farba vlasov a doplnky (ohrozujúce zdravie a mravnú výchovu), vulgárne a dehonestujúce nápisy na oblečení a doplnkoch, popr. propagujúce protispoločenské javy (nápisy  aj v cudzích jazykoch propagujúce rasizmus, intoleranciu, resp. príslušnosť k sektám alebo politickým stranám či hnutiam a pod.). Taktiež sa zakazuje maľovať si nechty, prefarbovať vlasy, používať make-up a inú dekoratívnu kozmetiku (okrem kozmetických korekcií zo zdravotných dôvodov). Počas vyučovania je zakázané mať na hlave šiltovku, kapucňu, prípadne inú pokrývku hlavy. Zakazuje sa nosenie dredov. Vrchný odev musí zakrývať celý trup (brucho, chrbát, prsia). O porušení zákazu je okamžite informovaný zákonný zástupca žiaka, ktorý je povinný prísť pre žiaka do školy a upraviť jeho zovňajšok podľa ŠPŠ. Vymeškané hodiny z dôvodu porušenia zákazu nebudú žiakovi ospravedlnené!

      

      

     C. Správanie žiakov na vyučovaní

      

     Slobodu nie je možné darovať, možno ju však získať vzdelaním.

     1.       Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať Školský poriadok školy.

     2.       Žiak prichádza na vyučovanie včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku.

     3.       Žiak je povinný mať na každej vyučovacej hodine žiacku knižku (a to aj v prípade presunu do odborných učební).

     4.       V prípade, že si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, bude mu udelené niektoré z výchovných opatrení. Ak si žiak často zabúda žiacku knižku, udelí mu triedny učiteľ/ka  výchovné opatrenie. (pozri Výchovné opatrenia)

     5.       Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny ho zdraví tým, že vstane. Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom vyučujúceho.

     6.       Na vyučovacej hodine  sa žiak správa slušne, nežuje žuvačku, nekonzumuje žiadne jedlo, nepije (počas vyšších teplôt len so súhlasom vyučujúceho), sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje. Domáce úlohy nie je dovolené písať v škole.

     7.       Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

     8.       Ak sa žiak zo závažných dôvodov (zdravotné a rodinné) na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.

     9.       Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

     10.   Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku.

     11.   Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. 

     12.   Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje a ktoré ohrozujú zdravie, rozptyľujú pozornosť jeho i spolužiakov (napr. spiner, reproduktor, rôzne audioprehrávače a iné). Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

     13.   Do školy je prísne zakázané nosiť, prechovávať, distribuovať, ako aj užívať akékoľvek drogy - omamné látky a psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, alkohol, cigarety, zapaľovače, zápalky, spreje, chladné zbrane, zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé porušenie disciplíny a Školského poriadku školy, ktoré triedny učiteľ rieši so zákonným zástupcom žiaka, sociálnym kurátorom, prípadne s políciou.

     14.   Žiakom sa prísne zakazuje nosiť do školy a počas vyučovania, vrátane prestávok, piť kolové nápoje (kofola, coca-cola, pepsi-cola) a iné energetické nápoje s obsahom kofeínu, taurínu, guarany a chinínu.

     15.   Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti prostredníctvom ním povereného vyučujúceho.

     16.   Oslovenie:

     Žiak sa zdvorilo správa ku všetkým pedagógom a zamestnancom školy. Pri stretnutí ich zdraví  pozdravom ,,Dobré ráno! Dobrý deň! Dovidenia!

     -        žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy,

     -        žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy  pani - pán.        

     17.   Žiak sa k svojim spolužiakom správa slušne, je ohľaduplný, tolerantný a taktný.

      

     D.      Správanie žiakov cez prestávky

      

     Kto si počas cesty dokáže oddýchnuť, ďalej dôjde.

     1.  Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov, bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Používanie vulgarizmov, urážanie, vysmievanie, ponižovanie a akékoľvek iné psychické a fyzické formy teroru a šikanovania budú považované za veľmi vážne porušenie školského poriadku. Tieto priestupky žiakov je pedagogický zamestnanec povinný riešiť so zákonným zástupcom žiaka prípadne so sociálnym kurátorom alebo políciou.

     2.  Počas prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu.  Prestávky  sú určené na prípravu pomôcok  pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, občerstvenie, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Dvere sú počas malých prestávok na triedach otvorené. Žiaci rešpektujú  pokyny dozor konajúcich pedagógov.

     3. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach (vrátane telocvične), vezmú si potrebné veci (pomôcky, žiacku knižku...) a disciplinovane odchádzajú z triedy pod vedením vyučujúceho až po zazvonení na vyučovaciu hodinu. Triedu uzamknú poverení žiaci. 

     4.  Pre pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky.

     5.  Žiaci chodia do telocvične a  z telocvične vždy pod vedením svojich učiteľov.  

     6.  Medzi žiakmi sú zakázané akékoľvek formy predaja v budove školy a vo všetkých priestoroch školy.     

     7. Je prísne zakázané nakláňať sa cez zábradlie schodišťa, otvárať okná a vykláňať sa z nich, vyhadzovať papiere, školské potreby a odpadky, sedieť na okenných parapetných doskách a vystupovať na ne, vystupovať na lavice a hojdať sa na stoličkách, manipulovať s radiátormi, vypínačmi, zásuvkami, hasiacimi prístrojmi.

     8. Počas veľkej prestávky (9.15 – 9.25 hod.) žiaci nesmú ostávať v triede (s výnimkou týždenníkov), sú povinní opustiť triedu a zdržiavať sa na miestach na to určených a riadiť sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov.

     Osobitné opatrenia na požívanie mobilného telefónu v škole

     1. Používanie mobilného telefónu je počas vyučovania zakázané. Triedni učitelia zabezpečia     vyzbieranie mobilných telefónov od všetkých žiakov pred začiatkom vyučovania. Mobilné telefóny si žiaci pred vyzbieraním vypnú. Škatule s mobilnými telefónmi budú uložené na vyhradenom mieste. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny budú žiakom telefóny odovzdané.

     2. Žiak nemôže mobilným telefónom a ani iným digitálnym zariadením nahrávať, fotografovať inú   osobu bez jej súhlasu, pretože by svojím konaním obmedzoval práva druhej osoby.

     3. Žiak nemá právo vytvárať obrazový alebo zvukový záznam vyučovacieho procesu (výkladu učiteľa, jeho prejavu... ) ani nesmie používať prehrávače akéhokoľvek druhu.

     4. V prípade, že žiak súrne potrebuje kontaktovať rodičov, resp. zákonných zástupcov, môže po odôvodnení použiť školský telefón u zástupcu riaditeľky školy.

     Pri opakovanom porušení bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.

      

      

     E.       Odchod žiakov zo školy

      

     1.       Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky (školskej tašky), vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny.

     2.       Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení  a pod jeho vedením všetci odídu do školskej jedálne, resp. šatne. V šatni sa prezujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom vyučujúceho opustia budovu školy. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.

     3.       Žiaci sa nesmú bezdôvodne bez dozoru učiteľa zdržiavať po skončení vyučovania v triede ani v budove školy. Výnimku tvorí školský areál, ktorý slúži na športovanie. V takomto prípade ho žiak využíva na vlastnú zodpovednosť.

      

     F.   Starostlivosť o školské zariadenie  a učebnice

     Kto šetrí, má za tri.

      

     1.    Žiak je povinný mať učebnice zabalené, šetriť ich, mať ich v poriadku a čistote.

     2.    Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť a odstrániť zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.

     3.    Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponecháva a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok, okrem učebníc cudzích jazykov a náboženstva.

      

     G.     Starostlivosť  o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

      

     Zdravie je hodnota, ktorej cenu si uvedomíme, až keď ho začneme strácať.

      

     1.       Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

     2.       Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.

     3.       Ak sa žiak  zranil, utrpel úraz, musí o tom bezodkladne informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca (vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, vychovávateľku...).

     4.       Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku a v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi pedagógov, dbajú na ochranu zdravia seba aj spolužiakov a na ochranu prírody. Výlety, exkurzie, športové výcviky, pobyty žiakov v škole v prírode sa organizujú po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.

     5.       Vstup do budovy školy, priestory chodieb a šatní sú monitorované kamerovým systémom v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     H.     Správanie sa žiaka na verejnosti

      

     Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.  (Viktor E. Frankl )

      

     1.       V čase mimo vyučovania je za žiaka zodpovedný zákonný zástupca.

     2.       Aj na verejnosti žiak reprezentuje školu, preto je povinný správať sa slušne.

      

     I.        Povinnosti týždenníkov

      

     Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe. Ich povinnosti sú:

     1.       V prevádzkových priestoroch sa každý žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.

     2.       Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede po dobu vyučovania. Pred vyučovaním  sú povinní  pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich.

     3.       Na každej hodine hlásiť neprítomných spolužiakov.

     4.       Počas prestávky zabezpečiť vetranie triedy (pedagogický dozor), polievať kvety, čistiť tabuľu.

     5.       Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu: kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť, prekontrolovať uzávery vody, uzamknúť  triedu.

     6.       Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú osvetlenie tried.

     7.       Pri  zistení, že je v triede niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď triednemu učiteľovi.

     8.       Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 10 minút po začatí vyučovacej hodiny.

      

      

     J.        Správanie sa v školskej jedálni

      

     K celkovej kultúre človeka patrí aj kultúra stravovania.

      

     1.       Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom – nestravujúce sa osoby, rodičia a rodinní príslušníci žiakov majú do jedálne vstup zakázaný.

     2.       V školskej jedálni (ŠJ) sa žiaci zdržujú iba počas  konzumácie stravy  po skončení svojej poslednej vyučovacej hodiny.

     3.       V ŠJ sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi  dozoru a pracovníčok ŠJ.

     4.       Prevzatú a zaplatenú  stravu  stravník konzumuje v jedálni. Neskonzumované doplnky k strave (ovocie, jogurty a iné) je zakázané ponechávať v budove a v areáli školy.

     5.       Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.

     6.       V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva príčinou školského alebo pracovného úrazu.

     7.     Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám.

     8.     Obed v školskej jedálni je vydaný iba žiakovi, ktorý sa zúčastnil vyučovania. Ak zákonný zástupca nestihne odhlásiť žiaka zo stravy v prvý deň choroby, obed bude vydaný zákonnému zástupcovi v školskej jedálni. Nasledujúce dni žiakovi, ktorý sa nezúčastňuje vyučovania, obed v školskej jedálni vydaný nebude.

     9.    Dieťa, ktoré poberá príspevok na stravovanie z dôvodu hmotnej núdze, sa musí každý deň zapísať u vedúcej ŠJ do 7.30 hod.  Ak nebude zapísané, obed sa mu nevydá a automaticky bude v ten deň odhlásené z obeda.

      

     K.    Odmeny a výchovné opatrenia

      

     Aká práca, taká pláca.

     Rob iným to, čo chceš, aby iní robili tebe.

     Odmeny:

     1. Pochvala od triedneho učiteľa

             za vzornú prácu v prospech kolektívu, za prácu pre triedu, účasť a umiestnenie v súťažiach – školské kolá, obvodové kolá;

     -        účasť v súťažiach – okresné, regionálne kolá;

     -        celoročná práca v prospech triedneho kolektívu;

     -        úspešná práca – žiak dosiahol na konci šk. roka čisté jednotky;

     -        100 % dochádzka do školy počas školského roka.

      

      

     2. Pochvala od riaditeľky školy

             za mimoriadne aktivity v prospech školy, za úspešnú reprezentáciu školy; 

             1. –  3. miesto v okresnom alebo regionálnom kole;

             4. –  6. miesto v krajskom kole;

             účasť v celoslovenskom kole;

             úspešná dlhodobá práca, ak žiak v 1. – 4. roč. alebo 5. – 9. roč. dosiahol na konci roka čisté jednotky.

      

     3. Ocenenie vecným darom

             na konci školského roka,

             2. – 3. miesto v krajskom kole,

             4. – 10. miesto v celoslovenskom kole,

             dvojnásobný majster okresu alebo dvojnásobný víťaz okresu.

      

     4. Zápis do Kroniky cti

            A)  za  záchranu života alebo iný hrdinský čin;

            B)   za vzornú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží,

     C)      1. miesto v krajskom kole – víťaz kraja,

     D)     1. –  3. miesto v celoslovenskom kole,

     E)      mimoriadny čin v meste alebo v škole,

     F)      úspešná práca – ak mal žiak od 1. –  9. roč. čisté jednotky,

     G)     najlepší športovec – športovkyňa školy.

      

     Žiak (žiačka) navrhnutý(á) na ocenenie musí mať vzorné správanie bez disciplinárnych opatrení.

      Výchovné opatrenia :

     1. Napomenutie od triedneho učiteľa 

     - za menej závažný priestupok voči Školskému poriadku školy alebo po troch poznámkach (aj rovnakých) v klasifikačnom zázname.

     2. Pokarhanie od triedneho učiteľa

     - za ďalšie tri opakované priestupky - poznámky v klasifikačnom zázname.

     3. Pokarhanie od riaditeľky školy

     - ak pokarhanie triednym  učiteľom nebolo účinné, priestupky sa naďalej opakujú alebo rozširujú,

     - za 1 neospravedlnenú hodinu,

     - za vulgárne vyjadrovanie,

     - za bitku medzi spolužiakmi.                                              

     4. Známka zo správania druhého stupňa :

     -   aj po riaditeľskom pokarhaní často porušuje školský poriadok (poznámka v klasif. zázname za opakované porušovanie školského poriadku školy),

     -   za odmietnutie príkazu učiteľa, resp. za podvádzanie učiteľa,

     -   za 2 - 6 vymeškaných neospravedlnených hodín,

     -   za úmyselné poškodenie školského majetku.

      

      

     5. Známka zo správania tretieho stupňa :             

     -        za opakovanie priestupkov z predchádzajúceho  bodu,

     -        za úmyselné ublíženie na zdraví,

     -        za krádež (v škole alebo na akejkoľvek školskej akcii /vychádzka, šk. výlet, exkurzia...),

     -        za fajčenie, používanie alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok v škole alebo na akejkoľvek školskej akcii,

     -        za záškoláctvo – 7 až 12 neospravedlnených hodín ,                                                                          

     -        psychické alebo fyzické šikanovanie (aj kyberšikanovanie).

      

     6. Známka zo správania štvrtého stupňa:              

     -        pokračovanie a opakovanie priestupkov z predchádzajúceho bodu,

     -        viac ako 12 neospravedlnených hodín.

      

     Priestupky z bodov 5. a 6. bude škola riešiť v spolupráci s políciou a ostatnými štátnymi orgánmi.

     Zníženú známku zo správania navrhuje triedny učiteľ/ka. O každom udelení trestu v bodoch       1. – 6. musí triedny učiteľ dokázateľným spôsobom informovať zákonných zástupcov žiaka.

     Pri neospravedlnenom vymeškaní vyučovania použije škola tieto opatrenia:

     -   už pri 1 neospravedlnenej hodine triedny učiteľ o tom preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu žiaka a vedenie školy – žiakovi môžu byť udelené výchovné opatrenia, prípadne znížená známka zo správania podľa počtu vymeškaných neospravedlnených hodín, čo bližšie špecifikuje Školský poriadok  školy (pozri predchádzajúci bod);

      

     -   ak je počet neospravedlnených hodín väčší ako 15 hodín v mesiaci, škola má povinnosť hlásiť neospravedlnené hodiny na sociálny odbor mesta Nová Baňa a ÚPSVaR v Banskej Štiavnici;

      

     -   ak počet neospravedlnených hodín presiahne 60 hodín za šk. rok, škola má povinnosť hlásiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky na mesto Nová Baňa a na ÚPSVaR v Banskej Štiavnici, kde je takýto stav riešený ako priestupok zákonného zástupcu (Zákon o štátnej správe a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z. §37);

      

     -   ak počet neospravedlnených hodín presiahne 100 hodín za šk. rok, zanedbanie povinnej školskej dochádzky je riešené ako trestný čin zákonného zástupcu.

      

      

     L.       Ochranné opatrenia

      

     1.       Ak žiak svojím správaním aj po udelení zápisu narúša vyučovanie do takej miery, že znemožňuje vyučujúcemu jeho vzdelávacie pôsobenie v triede, je potrebné žiaka z triedy vylúčiť. Učiteľ poverí iného žiaka, aby privolal riaditeľku školy alebo niektorého zo zástupcov, aby prišli odviesť problémového žiaka z triedy do inej miestnosti, kde s ním bude uskutočnený pohovor. Ak sa priestupok bude opakovať, bude privolaný rodič žiaka a bude s ním vykonaný pohovor, z ktorého sa spíše záznam.

      

      

     Ochranné opatrenia v zmysle § 58 ods. 3,4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (Školský zákon)

      

      

     2.       Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá:

     ● zákonného zástupcu,

     ● zdravotnú pomoc,

     ● príslušníkov PZ.

      

             Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia  

             vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.

     Opakované závažné priestupky (ako aj sústavné porušovanie Školského poriadku školy) triedny učiteľ/ka rieši konzultáciou s výchovným poradcom školy, koordinátorom prevencie, vedením školy. Z vykonaných konzultácií bude vyhotovený záznam výchovným poradcom.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     M.    Časový harmonogram dňa

      

     ŠKOLA

     ČAS

     Náplň práce

     7.25 - 7. 35  

     príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie

     7.35 – 12.55 

     vyučovanie podľa určeného  rozvrhu

     9.15 -   9.30 

     veľká prestávka

     11.15 - 13.30 

     obed v školskej jedálni

      

      

      

      

     Vyučovacie hodiny 1. a 2. stupeň

     Prestávky

      

     1

     7.35 - 8.20

     8.20 - 8.30

     10 min

     2.

     8.30 - 9.15

     9.15 - 9.30

     15 min

     3.

     9.30 - 10.15

     10.15 - 10.25

     10 min

     4.

     10.25 - 11.10

     11.10 - 11.20

     10 min

     5.

     11.20 - 12.05

     12.05 - 12.10

     5 min

     6.

     12.10 - 12.55

      

      

      

      

     ŠKD - Školský klub detí

     ČAS

     Náplň práce

     6.00 - 7. 30      

     záujmová, výchovná a vzdelávacia činnosť pre prihlásené deti

     11.10 - 17.00    

     záujmová, výchovno- vzdelávacia činnosť pre prihlásené deti

      

     1.       Po skončení vyučovania žiak opúšťa ihneď školu, ak nepokračuje vo výchove a vzdelávaní v Školskom klube detí (ďalej ŠKD). Žiak sa v priestoroch školy môže zdržiavať iba s pedagogickým dozorom (krúžky, doučovania, kurzy, iné akcie ....).

     2.       Vyučovanie je organizované v triedach, laboratóriách a odborných učebniach, telocvični, gymnastickej miestnosti, športovom areáli školy, v školskej jedálni.

     3.       Na hodinách praktických a laboratórnych cvičení, na hodinách telesnej výchovy, telesnej a športovej výchovy žiak používa oblečenie, resp. cvičebný úbor, podľa predpísanej normy.

     4.       Počas vyučovania sa nevybavujú žiadne záležitosti, ktoré by rušili vyučovací proces a viedli by k neúčasti žiaka na vyučovacej hodine.

     5.       Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci na riaditeľstvo školy v úradných hodinách prostredníctvom triedneho učiteľa. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách školy.

     6.       Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ, vychovávateľka na triednom rodičovskom združení, ďalej počas konzultačných hodín, ktoré si zákonný zástupca vopred dohodne s triednym učiteľom alebo vyučujúcim.

     7.       Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

     8.       V priestoroch školy a v čase veľkej prestávky pred budovou školy zabezpečujú dozor pedagogickí zamestnanci podľa rozpisu dozorov. Žiaci sa v čase prestávky konanej pred budovou školy na školskom dvore počas letných mesiacov riadia dohodnutými pravidlami v zmysle Školského poriadku školy.

     9.       Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá v triede vyučujúci, pred vyučovaním, cez prestávky, pri školskom stravovaní, po vyučovaní v mimo vyučovacom čase pri akciách so žiakmi organizovaných školou, na školskej vychádzke, na výlete, na exkurzii, organizovaní záujmovej činnosti a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej zo Štátneho a Školského vzdelávacieho programu, výchovného programu, učebných osnov a pri výchovných akciách organizovaných školou – zodpovedajú za bezpečnosť žiakov pedagogickí a odborní zamestnanci konajúci pedagogický dozor.

     10.   Návštevy žiakov počas vyučovacích hodín nie sú dovolené (okrem mimoriadnej situácie s vedomím riaditeľky školy).

     11.   Zákonný zástupca nesmie vstupovať do budovy školy a triedy, žiaka môže odprevádzať len pred budovu školy.

     12.   Pri vstupe do budovy školy je každý návštevník povinný sa zapísať do knihy návštev.

     13.   Počas školského výletu a exkurzie mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet vyšší ako 25 žiakov, je okrem pedagogického zamestnanca zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby.

     14.   Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik alebo snoubordingový výcvik (ďalej len „lyžiarsky výcvik“), plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov pedagogických a odborných zamestnancov zaradí riaditeľka do Plánu práce školy. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii hromadnej školskej akcie a poučení žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.

     15.    Deti 1. - 4. roč. prihlásené do Školského klubu detí si preberie vychovávateľka po skončení vyučovania. Deti sa správajú podľa Školského poriadku ŠKD a sú povinné dodržiavať aj Školský poriadok školy. Vychovávateľka zabezpečí dozor v školskej jedálni pri stravovaní sa detí v ŠKD.

     16.   Žiaci prihlásení na stravovanie do školskej jedálne (ďalej ŠJ) sa stravujú v školskej jedálni a dodržiavajú zásady slušného správania sa pri stolovaní. Dodržiavajú hygienu a čistotu v ŠJ, po jedle je každý povinný odložiť po sebe riady do príslušného okienka. Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny dozor konajúcich pedagógov a ostatných zamestnancov. Nedodržanie uvedených pravidiel sa bude považovať za porušenie školského poriadku a riešiť sa bude výchovným opatrením.

      

      

      

      

      

      

     N.     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

      

     1.    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

     Škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním:

     -   prihliada na základné fyziologické potreby žiakov (organizácia vyučovania, rozvrh hodín),

     -   vytvára podmienky na zdravý vývin žiakov a predchádzanie sociálno-patologických javov,

     -   zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov (poučenie o prevádzkovom poriadku laboratórií, dielní, odborných učební, telocviční, poučenie o BOZP a PO pri školských akciách),

     -   poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,

     -   vedie evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku registrovaného školského úrazu vyhotovuje záznam o registrovanom školskom úraze.

     2.    Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

     Drogy

     Škola plní úlohu školského poradenstva a prevencie – koordinátor prevencie drogových závislostí spolupracuje s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.

     Škola spolupracuje s preventívnymi a poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa prevenciou a predchádzaním sociálno-patologických javov (CPPPaP v Žarnovici, CŠPP v Novej Bani, OR PZ).

     Škola uplatňuje v oblasti ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými javmi a omamnými látkami v súlade s POP MŠ a Národným programom boja proti drogám tieto opatrenia:

     a) triedni učitelia sú povinní zaradiť do plánu triednických hodín problematiku drog, drogových a iných látkových a nelátkových závislostí;

     b) učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka a v prípade oprávneného podozrenia prechovávania, distribúcie alebo užívania alkoholu a drog bezodkladne toto podozrenie nahlásia triednemu učiteľovi a výchovnému poradcovi, ako aj vedeniu školy a následne budú privolaní rodičia (zákonní zástupcovia) žiaka;

     c) v prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany zdravia, života a integrity žiaka, škola bude postupovať podľa týchto zásad:

     - pohovor žiaka s triednym učiteľom, za prítomnosti výchovného poradcu, školského koordinátora prevencie, zástupcami RŠ a riaditeľky školy;

     - predvolanie rodičov do školy;

     - za prítomnosti rodičov (zákonných zástupcov) podrobenie sa dychovej skúške (pri podozrení na užitie alkoholu) alebo laboratórnemu testu (v prípade podozrenia na užitie drogy), bude privolaná polícia (MsP, OO PZ), resp. lekárska služba;

     - v prípade odmietnutia vyšetrenia a spolupráce v zmysle predchádzajúcich bodov bude škola podozrenie na užitie, prechovávanie a distribúciu drog považovať za opodstatnené a bude postupovať v zmysle Školského poriadku školy;

     - v prípade pozitívneho výsledku škola odporučí rodičom (zákonným zástupcom) žiaka spoluprácu s odbornými pracoviskami na drogovú problematiku a bude postupovať v zmysle Školského poriadku školy – hrubé porušenie Školského poriadku školy;

     - v prípade podozrenia na dílerstvo, škola okamžite informuje políciu;

      - ak sa jedná o závislosť akéhokoľvek druhu (látková, nelátková), škola odporučí žiaka do starostlivosti odborníkov venujúcich sa liečbe a prevencii závislostí.

      

     Diskriminácia, násilie

     Škola plní funkciu poradenstva a zabezpečuje prevenciu prostredníctvom výchovného poradcu a koordinátora prevencie.

     Koordinátor prevencie s výchovným poradcom koordinuje spolu s triednymi učiteľmi všetky akcie zamerané na prevenciu diskriminácie a násilia. Raz ročne v spolupráci s triednymi učiteľmi (dotazníkovou formou) zisťuje medzi žiakmi prejavy diskriminácie a šikanovania.

     Triedni učitelia majú vo svojich plánoch triednických hodín zahrnutú problematiku diskriminácie, šikanovania a boja proti násiliu.

     Škola spolupracuje aj s CPPPaP v Žarnovici a v prípade zistenia výskytu diskriminácie postupuje podľa nasledovných krokov:

     a) pohovor s postihnutým žiakom – zabezpečí výchovný poradca a koordinátor prerevencie, (triedny učiteľ, riaditeľka školy);

     b) pohovor so žiakom prejavujúcim diskrimináciu (násilie) voči spolužiakovi – výchovný poradca a koordinátor prerevencie, (triedny učiteľ/ka, riaditeľka školy);

     c) v prípade potreby kontaktuje škola CPPPaP v Žarnovici, v spolupráci s ktorou zabezpečuje stretnutia so psychológom.

      

      Šikanovanie

     V našej škole sa šikanovanie netoleruje!

     Násilie v školách nie je nové. Ako spôsob riešenia konfliktov a sporov funguje vyvyšovanie sa  odkedy je škola školou. V každom kolektíve sa dejú spory o získanie moci. Žiaci si ju medzi sebou  vydobýjajú šikovnosťou alebo násilím. Bitkár či zákerný vodca malej bandy má rešpekt pred svojimi rovesníkmi. Súčasná doba znásobuje rizikové faktory násilia medzi ľuďmi. Keď dospelého niekto udrie, kopne, nadáva mu, existuje na to celá rada pomenovaní: ublíženie na zdraví, na cti utŕhanie, násilné napadnutie. Keď sa niečo také stane dieťaťu alebo tínedžerovi, väčšinou sa hovorí o šikanovaní.

     Je to nebezpečný nástroj získavania moci, opakované ubližovanie slabšiemu.

     Pre šikanujúce deti je typická túžba dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať. Je to zámerné použitie sily jedným človekom alebo skupinou, väčšinou opakovane voči slabšiemu dieťaťu. Môže ísť o fyzický útok, poškodzovanie vecí, nadávky a ponižovanie, ohováranie, branie desiaty, pýtanie si peňazí atď., pričom zámienky na šikanovanie sú rôzne: farba pleti, náboženstvo, okuliare, obezita, akákoľvek odlišnosť od ostatných.

     Keď hovoríme o kyberšikane „virtuálnej šikane“, ide o situácie, keď je žiak obťažovaný výhražnými esemeskami alebo je násilie nahrávané a záznamy sa prostredníctvom IT techniky šíria ďalej. Odborníci ako obranu proti tomu odporúčajú, aby deti starostlivo zvažovali, komu dajú svoje číslo na mobil. Na obťažujúce SMS by nemali nikdy odpovedať, nemali by ich však ani vymazávať, aby mohli poslúžiť v prípade potreby ako dôkazy. Samozrejme, o šikanovaní by mali čo najskôr povedať aj svojim rodičom a učiteľom.

     Šikanovanie môžeme odhaliť podľa určitých znakov, ktoré sú priame alebo nepriame.

     Priame znaky šikanovania:

     -   posmech a ponižovanie – nadávky, hanlivé prezývky, hrubé žarty;

     -   kritika dieťaťa;

     -   povýšenecké príkazy, ktoré dieťa dostáva od iných detí;

     -   naháňanie, postrkovanie, kopance;

     -   bitky, v ktorých je jeden z účastníkov viditeľne slabší.

      

     Nepriame znaky šikanovania:

     -   dieťa má odreniny, modriny, škrabance, rezné rany;    

     -   je osamotené;

     -   pôsobí smutne až depresívne;

     -   je neisté až vystrašené, nesústredené;              

     -   má poškodené, znečistené, rozhádzané veci;  

     -   zhorší sa jeho prospech, niekedy náhle.

     Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku).Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku.

     Postup pri riešení šikanovania

     Postupovať v zmysle smernici o šikanovaní.

     1. Zaistenie ochrany obetiam.

     2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi.

     3. Nájdenie vhodných svedkov. Nikdy nekonfrontovať obete a agresorov! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.

     4. Kontaktovanie zákonných zástupcov – škola predvolá rodičov obete i agresorov na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu a koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví zápis.

     5. Kontaktovanie CPPPaP v Žarnovici alebo diagnostického centra.

     6. Poskytnutie podpory obeti.

     7. Agresorovi udelenie opatrenia vo výchove podľa závažnosti konkrétneho prípadu, minimálne však pokarhanie riaditeľom školy.

     8. Preloženie žiaka do inej triedy (ak je to možné).

     9. Nahlásenie závažnejšieho prípadu ÚPSVaR a polícii.

      

     Extrémizmus, diskriminácia

           Škola vytvára priaznivé multikultúrne prostredie (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomáhame žiakom porozumieť iným kultúram). Sú zapracované povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnoprávnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu ako aj  v oblasti problematiky migrácie.

      

     verečné ustanovenia

      

     1. Tento školský poriadok je súčasťou vnútorných predpisov Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa a nadobúda platnosť a účinnosť 1. septembra 2017 po prerokovaní a schválení pedagogickou radou (24.augusta 2017) a platí až do odvolania.
     2. Vedenie školy je povinné preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa so Školským poriadkom školy.
     3. Triedni učitelia sú povinní so Školským poriadkom školy oboznámiť žiakov ako aj ich  zákonných zástupcov/rodičov.
     4. Týmto Školským poriadkom školy sa ruší platnosť Školského poriadku školy zo dňa 2. 9. 2014 s príslušnými dodatkami z 2. 9. 2015 a 2. 9. 2016.
     5. Zmeny v Školskom poriadku školy schvaľuje pedagogická rada vo forme číslovaných dodatkov.
     6. Súčasťou Školského poriadku školy sú tieto vnútorné smernice v prílohe:

     -   Činnosti zakázané žiakom v priestoroch školy a na podujatiach organizovaných školou.

      

      

      V Novej Bani 24. 08. 2017                                                                                           Mgr. Slavomíra Bagalová

                                                                                                                                                          riaditeľka školy

      

      

      

     PRÍLOHA č.1

     Základná škola Jána Zemana Nová Baňa

     Činnosti zakázané žiakom v priestoroch školy a na podujatiach organizovaných školou:

     -        v priestoroch školy (mimo športových priestorov a na pokyn učiteľa) sa pohybovať behom;

     -        ohrozovať žiakov neprimeraným fyzickým kontaktom;

     -        ohrozovať žiakov učebnými pomôckami (kružidlo, štetec, skalpel, nožnice a pod.);

     -        ohrozovať žiakov pracovným náradím (kladivo, skrutkovač, hrable, rýľ a pod.);

     -        ohrozovať žiakov chemikáliami a horúcimi predmetmi;

     -        otvárať okná a vykláňať sa z nich;

     -        vyhadzovať predmety z okien, resp. vylievať z nich tekutiny;

     -        vyskakovať, resp. vyliezať cez okná;

     -        zhadzovať predmety na nižšie poschodia;

     -        šmýkať sa po schodiskových zábradliach;

     -        vystupovať na stoly, stoličky, nábytok a parapetné dosky;

     -        vylievať tekutiny na podlahy a na žiakov;

     -        obhadzovať sa školskými pomôckami, resp. inými predmetmi;

     -        odkladať školské tašky, resp. iné predmety do prechodových uličiek medzi lavicami;

     -        hojdať sa na stoličkách;

     -        zasahovať cudzími predmetmi do elektrických zásuviek;

     -        odstraňovať ochranné kryty z elektrických zariadení;

     -        neoprávnene manipulovať s hasiacimi prístrojmi.

      

     Vypracoval:

      

     Peter Bakoš

     autorizovaný bezpečnostný technik

         

     Schválil:

     Mgr. Slavomíra Bagalová

     riaditeľka školy

      

     Nová Baňa, 24. augusta 2017

      

     Dodatok k Školskému poriadku školy

      

     II. 

      

     Práva žiaka 

     - dopĺňa sa:

     21. Žiak má právo byť zreteľne a zrozumiteľne informovaný o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia vo všetkých priestoroch školy a osobitne v odborných učebniach byť oboznámený s ich prevádzkovými poriadkami.

      

     III.

      

     B. Príchod žiakov do školy.

     - ruší sa:

     Vstup do areálu a budovy školy je na bicykli  zakázaný.

      

     C. Správanie sa žiakov na vyučovaní, bod 3

     Žiak je povinný mať na každej vyučovacej hodine žiacku knižku (a to aj v prípade presunu do odborných učební).

     - dopĺňa sa:

     V prípade dlhodobého (2 týždne a viac) nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich triedny učiteľ predvolá do školy.

      

     G. Starostlivosť  o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách, bod 1.

     - dopĺňa sa :

     Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, prevádzkové poriadky odborných učební a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

      

     K. Odmeny a výchovné opatrenia

     - dopĺňa sa:

     Pokarhanie od triedneho učiteľa

     - ak 3 x počas polroka zabudne úbor na telesnú a športovú výchovu alebo prezuvky.

     Pokarhanie od riaditeľa školy

     - ak 5 x počas polroka zabudne úbor na telesnú a športovú výchovu alebo prezuvky,;

     - za krádež.

     Zníženie známky zo správania druhého stupňa

     - ak 7x a viac počas polroka zabudne úbor na telesnú a športovú výchovu alebo prezuvky;

     - za krádež vecí.

      

      

     Dodatok k Školskému poriadku školy

      

     II. 

      

     Práva žiaka 

     - dopĺňa sa:

     21. Žiak má právo byť zreteľne a zrozumiteľne informovaný o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia vo všetkých priestoroch školy a osobitne v odborných učebniach byť oboznámený s ich prevádzkovými poriadkami.

      

     III.

      

     B. Príchod žiakov do školy.

     - ruší sa:

     Vstup do areálu a budovy školy je na bicykli  zakázaný.

      

     C. Správanie sa žiakov na vyučovaní, bod 3

     Žiak je povinný mať na každej vyučovacej hodine žiacku knižku (a to aj v prípade presunu do odborných učební).

     - dopĺňa sa:

     V prípade dlhodobého (2 týždne a viac) nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich triedny učiteľ predvolá do školy.

      

     G. Starostlivosť  o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách, bod 1.

     - dopĺňa sa :

     Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, prevádzkové poriadky odborných učební a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

      

     K. Odmeny a výchovné opatrenia

     - dopĺňa sa:

     Pokarhanie od triedneho učiteľa

     - ak 3 x počas polroka zabudne úbor na telesnú a športovú výchovu alebo prezuvky.

     Pokarhanie od riaditeľa školy

     - ak 5 x počas polroka zabudne úbor na telesnú a športovú výchovu alebo prezuvky,;

     - za krádež.

     Zníženie známky zo správania druhého stupňa

     - ak 7x a viac počas polroka zabudne úbor na telesnú a športovú výchovu alebo prezuvky;

     - za krádež vecí. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20