• Nadpis

    • Výchovný poradca

     PaedDr. Mariana Maslenová

     Konzultačné hodiny:

     utorok: 11.10 hod. – 13.00 hod.

     Kabinet výchovného poradcu je na prvom poschodí

      

     Kariérový poradca

     PhDr. Anton Šmondrk

     Konzultačné hodiny:

     Pondelok: 13.30 hod. – 14.30 hod.

     Kabinet kariérového poradcu je na prvom poschodí

      

     Základné informácie - náplň práce výchovného a kariérového poradcu

     Výchovný poradca:

     •  Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti         ...prevencie problémového a delikventného vývinu detí.

     •  Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.

     •  Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.

     •  Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.

     •  Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a inými odbornými zamestnancami.

     Kariérový poradca:

     •  Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými     ...školami.

     •  Informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.

     •  Informuje rodičov o prijímacom konaní.

     •  Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

      

     Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
     kontakt: CPPPaP
     Dolná 249/6
     966 81 Žarnovica
     tel.: 045 681 41 73

     e-mail: pppzc@stonline.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
     O službu je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne. Pracovník CPPPaP si s Vami dohodne termín.

     Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:

     • pedagogické
     • psychologické
     • sociálne
     • psychoterapeutické
     • reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.

     Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:

     • Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR
     • Plánom práce školy 2018/2019
     • Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)

      Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:

     1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
      a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú
      b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
     2. V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
     3. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi,  s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
     4. Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeľom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
     5. Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Okresného školského úradu a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20