Navigácia

Výchovný poradca: Kariérový poradca:

.

Výchovný poradca :

PaedDr. Slavomíra Dojčánová  

Konzultačné hodiny:

utorok: 11.10 hod. – 13.00 hod.

 


UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV

 F Vo_vychove_deti_niekedy_znamena_menej_prikazov_viac_poslusnosti.pdf

F Striedava_starostlivost_ako_jedna_z_foriem_porozvodoveho_rodinneho_usporiadania.pdf

F Priciny_castych_skolskych_absencii_u_deti__moznosti_a_sposoby_ich_eliminacie.pdf

F Pozitivne_rodicovstvo_-_prevencia_nevhodneho_spravania_deti.pdf

F Model_efektivnej_komunikacie_medzi_rodicmi_a_detmi.pdf

F Deti_a_pravidla.pdf

F Asertivne_riesenie_konfliktov.pdf

_________________________________________________________________________________________________

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

CPPPaP

Dolná 249/6

966 81 Žarnovica

č. tel.: 045 681 41 73

e-mail: pppzc@stonline.sk

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Školská 5

965 01 Nová Baňa

č. tel.: 045/ 6856544, 045/6856546

e-mail: cspp.novabana@gmail.com


O službu je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne. Zamestnanec CPPPaP alebo CŠPP si  s Vami dohodne termín.

 


Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu:

 • spolupracuje  s triednymi učiteľmi  pri informovaní o žiakoch  s výchovno-vzdelávacími problémami a s problémami vo výchove a vývine osobnosti, zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno - poradenské aktivity a podľa potreby sprostredkúva im psychologické, iné odborné služby a starostlivosť,

 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi),

 • osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným, šikanovaným, problémovým, sociálne znevýhodneným žiakom, žiakom individuálne začleneným (žiakom so ŠVVP),

 • spolupracuje so špeciálnym pedagógom, so školským psychológom, s triednym učiteľom pri vypracovávaní  a pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vývinovými poruchami učenia,

 • pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami,

 • zvýšenú pozornosť venuje aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka a pri prechode na vyšší stupeň - pomáha žiakom adaptovať sa na nové prostredie,

 • zabezpečuje a spolupodieľa sa na realizácii účelových preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov, najmä besied a skupinových stretnutí, na aktuálne témy z oblasti učenia a vzdelávania, správania sa a medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže,  prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov,

 • na pedagogických radách podľa potreby informuje pedagogických a odborných zamestnancov školy o výchovno - poradenských aktivitách pri práci výchovného poradcu, ako aj o opatreniach potrebných pre riešenie problémov tried a jednotlivých žiakov,

 • úzko spolupracuje  s  triednymi učiteľmi a  s koordinátorom primárnej prevencie a patopsychologických javov, koordinátorom enviromentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu ako aj s pedagogicko-psychologickou poradňou, úradom práce sociálnych vecí a rodiny a inými nadväznými organizáciami, pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva,

 • spolupracuje pri organizovaní dňa otvorených dverí a zápisu do 1. triedy,

 • vedie príslušnú administratívnu agendu a dokumentáciu VP, plán práce (jeho vyhodnotenie), vizitačnú a kontrolnú činnosť,

 • aktívne sa zúčastňuje na  pracovných poradách, seminároch a školeniach, organizovaných pre výchovných poradcov, permanentne sa vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu a osobnostné kompetencie,

 • pri svojej práci dôsledne dodržiava zákon o ochrane osobných údajov a zachováva mlčanlivosť a etiku k daným problémom.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
  Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
 • 045 68 57 317 (zástupkyne riaditeľky školy, ekonómka, pokladníčka)
  045 68 56 017 (riaditeľka školy)
  045 68 56 985 (vedúca školskej jedálne)

Fotogaléria