• Profilácia školy

    •  

     1.         Zvyšovať a rozvíjať úroveň  vedomostí žiakov a schopnosť žiakov komunikovať v cudzích jazykov. Pre                     talentovaných žiakov zriaďovať triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka.

      

     2.         Zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov. Zefektívniť proces učenia sa zavádzaním IKT do vyučovania jednotlivých   predmetov spolu s uplatňovaním projektového prístupu na vyučovaní.

      

     3.         Zvyšovať  pohybovú aktivitu žiakov, ich telesnú zdatnosť, podporovať rozvoj talentov v oblasti ľahkej atletiky a         kolektívnych hier. Pestovať morálno – vôľové vlastnosti žiakov ako jednu z možností prevencie drogovej závislosti.

      

           4.       Umožniť žiakom osvojovať si zdravý životný štýl a aktívne sa zapájať do činností podporujúcich zdravie, ochranu                    a tvorbu  životného prostredia.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com / riaditelkazsjzemana@gmail.com
   • 045 6857317 (zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka ) 045 6856017 ( riaditeľka školy ) 045 6856985 ( vedúca školskej jedálne )
   • Školská 6, 968 01 Nová Baňa
   • zsjzemana@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Všetkovedko a Expert
  • Origami
  • Projekt Origami
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Paper cities
  • Fašang v jedálni
  • Zelená škola
  • Valentínske pečenie
  • Stolný tenis - krajské kolo
  • Volejbal - okresné kolo
  • Stolný tenis - okresné kolo
  • Otvorenie šk.roka 2019-20